ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

Chief Executive of the SAO

099-4761556

 

ภาพกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย) นายไพฑูรณ์ รอสูงเนิน..>>>

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงา..>>>

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดยนายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จัดกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของ..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักดิ์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗
2 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3 ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๙๒ ง "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๓
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวน ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬา
6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
8 
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำ
9 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
10 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
11 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วน ตำบลกุดจิก
12 ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว
13 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14 ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานผู้พิการ
15 ประชาสัมพันธ์ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
16 ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกและอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
17 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
18 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ ๓,๔,๕,๖ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
19 ประชาสัมพันธ์ การมลพิษจากถุงพลาสติกและลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน
20 ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำเรียบคลองเหมืองกลาง บริเวณนานางรวน เชยสูงเนิน หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายลี ศรีจันทร์) บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางน้อย-คลองวังเสาร์) บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหมู่ 4 ซอย 3 )บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองข้ามนานางอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามซอย 3 ต่อจากจุดเดิม - แยกบ้านนายอเนก เวียงวิเศษ หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางสาวชัญญภัค - รางระบายน้ำบริเวณศาลาประชาคม ม.4)บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลอย นิลเพชร หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางนกแก้ว ไชยวงศ์ - บ้านายเจริญ เสือสูงเนิน หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
10 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมโนนกกม่วง (ข้างลานตากข้าว) หมู่ 6
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองข้ามนานางอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  6.  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหมู่ 4 ซอย 3) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  7.  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 4 ซอย 3 ต่อจากจุดเดิม - แยกบ้านนายเอนก เวียงวิเศษ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  8.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 41
  9.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.กุดจิก ประจำเดือน มีนาคม 2567 - เมษายน 2567 (ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 46
  10.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 47

 1. ประกาศ เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
 2. ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
 3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๙๒ ง "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๓" ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 4. ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ 2567
 5. สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของผู้บริหาร
 6. ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
การป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
รถเก็บขยะกี่โมงบ้าง โดย Evecasey 5 มี.ค. 67 1 90
เรื่องมทำถนนลาดยาง โดย pp 22 พ.ย. 65 2 413
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โดย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ 23 ต.ค. 65 0 391
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 1 462
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 2 498
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 621
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.197.231.211
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 18 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1539 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5098 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36928 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564