ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

Chief Executive of the SAO

 

ภาพกิจกรรม

     วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566 ปลัดอำเภอสูงเนินฝ่ายป้องกัน อส. อ.สูงเนิน รพ.สต.ตำบลกุดจิก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้..>>>

     วันจันทร์ ที่16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดย นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน ประธานสภา สมาชิกฯคณะผู้บริหาร พนักงานจ้าง ร่วมต้องรับนักวิชาการจั..>>>

     วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดยนายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร ปร..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักิด์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
2 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
7 
ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อย่างไม่เป็นทางการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564
9 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน)
10 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
11 รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
12 
รายงานสรุปผูเข้ารับบริการในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2563
13 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการในช่วงวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ 2563
14 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการตู้แสดงความคิดเห็นฯ ปีงบประมาณ 2563
15 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563
16 
ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2564
17 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ปีงบประมาณ 2564
18 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2564
19 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯปีงบประมาณ 2564
20 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 บ้านขาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 2 บ้านขาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน คสล.(ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน คสล.(ตัวยู) ซอย 2 บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีค รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย นม ถ7-0001 นากลาง ? กุดจิก (แยกข้างโรงเรียนบ้านสลักใด ? หน้าบ้านนางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด) บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 อ่าน 13
  3.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 อ่าน 16
  5.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ Mazda หมายเลขทะเบียน กท 869 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  6.  จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 ? 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  7.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (วันอบรม) จำนวน 1 มื้อ จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันอบรม) จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 90 คน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  8.  ของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 3 ชิ้น วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่าน 17
  9.  จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 ? 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  10.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
การป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
เรื่องมทำถนนลาดยาง โดย pp 22 พ.ย. 65 1 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โดย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ 23 ต.ค. 65 0 79
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 1 158
สล็อต pg โดย สล็อต pg 14 พ.ค. 65 0 169
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 1 206
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 332
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.80.119
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 278 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1121 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 17446 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564