หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  

15 ส.ค. 66 169