อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

- งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ - จ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี

- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน

- งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและประหยัด

- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ

- งานประเมินการควบคุมภายในและการประเมินด้านอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจ

- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตรวจนิเทศให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- งานจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นที่จำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

- งานบริการข้อมูล สถิติแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

มีหน้าที่่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานธุรการ

- งานสารบรรณ

- งานรับ - ส่งหนังสือ จัดทำร่าง โต้ตอบ เก็บรักษา และทำลายหนังสือ จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม

- งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง การเก็บรักษา ควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

- งานดำเนินการเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่

- งานสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานจ้าง

- จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอน แก้ไขและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย