สมาชิกสภา อบต.

นายวิทูล ถีสูงเนิน
Mr.Withoon Teesungnoen
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chairman of the Sub district Administrative Organization Council
084-6079620

นายบุญส่ง ชุมภูเวียง
Mr.bunsong Chumphuwiang
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council
082-1299658

นางสมใจ ทาวี
Mrs.chomjai Tawee
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Secretary of the Sub district Administrative Organization Council
081-2644499

นางลดาวัลย์​ ชมโคกกรวด
Mrs.Laddawan Chomkhokkruad
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ 3
Member of the Sub district Administrative Organization Council Moo 3
081-2642746

นายพิทักษ์ น้อมสูงเนิน
Mr.Pitak Nomsungnoen
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ 6
Member of the subdistrict Administrative Organization Council.Moo 6
089-8449974

นางเบญจวรรณ เนียมสูงเนิน
Mrs.Benjawan Neamsungnoen
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ 5
Member of the Subdistrict Administrative Organization Council Moo 5
085-7710589