การบริการพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน


ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้


1. การคมนาคมขนส่ง

-    เส้นทางหลักในหมู่บ้านและตำบล  เป็นถนนลาดยาง  และถนน  คสล.
-   เส้นทางซอยของหมู่บ้านในตำบลเป็นถนนดิน ประมาณร้อยละ  13.79

 

หมู่่ที่ ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนน หินคลุก , ลูกรัง
จำนวนเส้น ระยะทาง(กม.) คิดเป้นพื้นที่(ตร.ม.) จำนวนเส้น ระยะทาง(กม.) คิดเป้นพื้นที่(ตร.ม.) จำนวนเส้น ระยะทาง(กม.) คิดเป้นพื้นที่(ตร.ม.)
3 1 1.185 7,110 11 2.280 73,055 1 0.70 4,200
4 1 1.438 7,190 7 3.020 70,300 1 1.00 6,000
5 - - - 14 3.567 126,015 1 0.70 4,200
6 - - - 8 3.007 4,534 3 5.16 92,880
รวม 2 2.623 14,300 40 11.874 273,904 6 7.56 107,280หมู่่ที่ ถนนดิน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ
จำนวนเส้น ระยะทาง(กม.) คิดเป้นพื้นที่(ตร.ม.) จำนวนเส้น ระยะทาง(กม.) คิดเป้นพื้นที่(ตร.ม.) จำนวนเส้น ระยะทาง(กม.) คิดเป้นพื้นที่(ตร.ม.)
3 - - - 1 0.135 337.50 2 0.86 1,720
4 - - - - - - 4 0.75 3,000
5 - - - - - - 3 0.74 2,220
6 - 2.00 10,000 - - - 1 0.50 500
รวม 1 2.00 10,000 1 0.135 0.337 10 2.85 7,440

 

 2. การไฟฟ้า  เขตตำบลกุดจิกเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ    ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เป็นที่สาธารณะ3. การประปา  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี4. โทรศัพท์  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ส่วนใหญ่ใช้การสื่อสาร ได้แก่  โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์สาธารณะที่สามารถใช้การได้ มีจำนวน 1  ตู้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยา


5.  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร ที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก จำนวน  1  แห่ง