อำนาจหน้าที่ อบต.อํานาจหน้าที่ของอบต. อบต.

มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

1.พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้
1.จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก
2.รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลกการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
3.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ
8.คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขตอบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
1.ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2.ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
4.ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7.บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.
10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12.การท่องเที่ยว
13.การผังเมือง

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ. 2542 กําหนดให้อบต.มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ
7.คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
11.การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
19.การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด