กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environment


นางสาวพรหมรินทร์ ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
General Staff.


นายบรรเจิด สังเกตุจิตต์

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกขยะนายวีรพล น้อมสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกขยะนายสุวรรณ ทอนสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงาน)