แหล่งท่องเที่ยว

 

การท่องเที่ยว  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ