หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวชมพูนุช กิตติเสรีบุตร

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Internal Auditor, Practitioner Level