คณะผู้บริหาร


นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน
Mr.Watthawut Khatsungnoen
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chief Executive
099-4761556

นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
Mr.Chalerm Petchsungnoen
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Executive of the SAO
097-9299369

นายชัยวัฒน์ ตอสูงเนิน
Mr.chaivat Torsungnoen
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Executive of the SAO
086-2469216นายเวทย์ ฝากไธสง
Mr.Vat Fakthaisong
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Secretary to the chief Executive of the SAO
098-6572477

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิฎ์ศักดิ์ มีธนามันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chief Administrator of the SAO

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Administrator of the SAO
089-2854408

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza

นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison
091-3292604

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Divisionนางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen

นางสาวภัควลัญชญ์ แซ่เอา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
Director of Education Division Religion and culture