คณะผู้บริหาร


นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน
Mr.Watthawut Khatsungnoen
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chief Executive
099-4761556

นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
Mr.Chalerm Petchsungnoen
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Executive of the SAO
097-9299369

นายชัยวัฒน์ ตอสูงเนิน
Mr.chaivat Torsungnoen
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Executive of the SAO
086-2469216นายเวทย์ ฝากไธสง
Mr.Vat Fakthaisong
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Secretary to the chief Executive of the SAO
098-6572477

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิฎ์ศักดิ์ มีธนามันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chief Administrator of the SAO
093-1509364

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Administrator of the SAO
089-2854408

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza
086-8744784ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison

นายชาญชัย ทองดอนน้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Divisionนางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen
083-3772323

นางสาวภัควลัญชญ์ แซ่เอา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
Director of Education Division Religion and culture
063-5919235