สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร  ปัจจุบันประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

2. การประมง  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีการประมง         

3. การปศุสัตว์  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร

4. การท่องเที่ยว  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ

5. อุตสาหกรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เป็นประเภทอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก

6.  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จะมีร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านก๋วยเตี๋ยว มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

7. แรงงาน ประชากรในวัยแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่ในเขตตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม


เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)


บ้านสลักใด  หมู่ที่ 3
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 54 ครัวเรือน 788 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,700 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร่
1.2 ทำไร่ข้าวโพด จำนวน 2 ครัวเรือน 57 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (ฝาย สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี


บ้านขาม  หมู่ที่ 4
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 25 ครัวเรือน 526 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,930 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร่
1.2 ทำไร่ข้าวโพด จำนวน 3 ครัวเรือน 46 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 680 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,900 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,800 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี


บ้านสลักใด  หมู่ที่ 5
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 49 ครัวเรือน 695 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 850 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,800 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (ฝาย สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี


บ้านโนนตะโก  หมู่ที่ 6
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 80 ครัวเรือน 676 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,930 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี