หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิฎ์ศักดิ์ มีธนามันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chief Administrator of the SAO

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Administrator of the SAO
089-2854408

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza

นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison
091-3292604

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Divisionนางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen

นางสาวภัควลัญชญ์ แซ่เอา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
Director of Education Division Religion and culture