หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิฎ์ศักดิ์ มีธนามันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Chief Administrator of the SAO
093-1509364

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
Deputy Chief Administrator of the SAO

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison

นายชาญชัย ทองดอนน้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Division



นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
Director of Education Division Religion and culture