กองช่าง

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Division
0862595728

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
Civil Engineer


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


นายวรภัทร มณีนวกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงาน)
Labourer
044335245

นางสาวศศิประภา อันฑะพันธุ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ

044335245