หมู่บ้านในเขต อบต.จำนวนหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)
3 บ้านสลักได 277 391 328
4 บ้านขาม 201 233 242
5 บ้านสลักได 237 333 309
6 บ้านโนนตะโก 219 276 245
  รวม 931 1,233 1,124