วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล ”