สำนักปลัด อบต.

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza
0868744784

นางสาวรัตนาพร ขึมสันเทียะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Policy and Plan Analyst


นายสุรชัย เทียนงูเหลือม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Community Developer


ว่าที่ร้อยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Manager
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Human Resource Officer, Professional Level


นางสาว​ปิ่นแก้ว​ อบ​มา​สุ​่​ย

เจ้า​พนักงาน​ธุรการ​ปฏิบัติ​งาน
administrator


นางสาวพรหมรินทร์ ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
Labourer


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


นายพิจิตร เปียสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


นายสว่าง ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงาน)
Labourer


นางพันทิพย์ภา น้อมสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)