สำนักปลัด อบต.

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza


-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Policy and Plan Analyst


นายสุรชัย เทียนงูเหลือม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Community Developer


ว่าที่ร้อยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Manager


นายศาตราวุธ พินิจ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Human Resource Officer, Professional Level


นางสาวพรหมรินทร์ ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
Labourer


นางสาว​ปิ่นแก้ว​ อบ​มา​สุ​่​ย

เจ้า​พนักงาน​ธุรการ​ปฏิบัติ​งาน
administrator


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


นายพิจิตร เปียสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer


นายสว่าง ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงาน)
Labourer


นางพันทิพย์ภา น้อมสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)