กองคลัง

นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison


นางสาวพัรทธินันต์ ดุลเปี่ยมหิรัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Specialist


-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
The office of income collection expertise


นางสาวรภัชตา ภัทรยิ่งกำแหง

นักวิชาการพัสดุ
Supplies Technician Officer


นางพรพรรณณิษา อ่วมสันเทียะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Chief Financial Officer


นายอภิวัฒน์ แชกขุนทด

พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer