กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison


นางสาวกชกร ทิพย์รักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Finance and Accounting Specialist


นางสาวแสงจันทร์ แซ่ก๋วย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
The office of income collection expertise
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Technician Officer


-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Chief Financial Officer


นายอภิวัฒน์ แชกขุนทด

พนักงานจ้างเหมาบริการ
Labourer


นางสาวเมวิยา จันทปาทา

พนักงานจ้างเหมาบริการ