กองคลัง

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Financial Divison


นางสาวกชกร ทิพย์รักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Finance and Accounting Specialist


นางสาวแสงจันทร์ แซ่ก๋วย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
The office of income collection expertise
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Technician Officer


นางสาวเมวิยา จันทปาทา

พนักงานจ้างเหมาบริการ