กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวภัควลัญชญ์ แซ่เอา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

0635919235

น.ส.ปัทมา กฤษสุวรรณ์

ครู (หัวหน้าศูนย์ฯ)
Teacher


น.ส.อัญชลี พรจะโป๊ะ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
Child Care Director


นางรัฐริญญา พาทยโกศล

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
Child Care Director


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
General Staff