กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษานางสาวภัควลัญชญ์ แซ่เอา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการน.ส.ปัทมา กฤษสุวรรณ์

ครู (หัวหน้าศูนย์ฯ)
Teacher


น.ส.อัญชลี พรจะโป๊ะ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
Child Care Director


นางรัฐริญญา พาทยโกศล

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
Child Care Director


นางสุนีย์ ทรงปรีชา

พนักงานจ้างเหมาบรรการ ตำแหน่ง (แม่บ้าน)นายอภิวัฒน์ แชกขุนทด

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
Labourer