กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Director of Education Division Religion and culture


น.ส.ปัทมา กฤษสุวรรณ์

ครู (หัวหน้าศูนย์ฯ)
Teacher


น.ส.อัญชลี พรจะโป๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก
Child Care Director


นางรัฐริญญา พาทยโกศล

ผู้ดูแลเด็ก
Child Care Director


นางนงลักษณ์ พลจันทึก

พนักงานจ้างทั่วไป
General Staff


นายปฐมพร อานุภาพ
MR.Patomporn Anupap
พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer