สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม


1. การศึกษา


ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีสถานศึกษาทั้งหมด 5 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น
- ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสลักใด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3
- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ปัจจุบันถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ.)
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (สาขาสูงเนิน)  จำนวน 1 แห่ง


2.  สาธารณสุข


การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก  โดยให้บริการทั้งตำบลซึ่งได้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลกุดจิก


3. อาชญากรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีเหตุอาชญากรรม ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม ทางแยก การก่อสร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน


4. ยาเสพติด


ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี


5. การสังคมสงเคราะห์


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ถึงบ้าน
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง           
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน