ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  931  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  2,357  คน  แยกเป็นชาย    1,124  คน  แยกเป็นหญิง  1,233  คน  

 

จำนวนหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)
3 บ้านสลักได 277 391 328
4 บ้านขาม 201 233 242
5 บ้านสลักได 237 333 309
6 บ้านโนนตะโก 219 276 245
  รวม 931 1,233 1,124

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2563