อำนาจหน้าที่ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การรักษาความสะอาด การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ งาน คือ

๑.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลโรงงาน งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย และงานธุรการการจัดทำเอกสารประกอบฎีกา งานสารบรรณ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายและการเบิกจ่ายพัสดุทางสาธารณสุข การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ จัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการสาธารณสุข งานควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานรักษาความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะงานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ำเสีย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานอนามัยชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานป้องกัน รักษาและบำบัดยาเสพติด งานรักษาและพยาบาล งานชันสูตรสาธารณสุขงานเภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานควบคุมโรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์ งานเกี่ยวกับการป้องกัน รักษา โรคเอดส์ งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การรักษาความสะอาด การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ งาน คือ

๑.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลโรงงาน งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย และงานธุรการการจัดทำเอกสารประกอบฎีกา งานสารบรรณ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายและการเบิกจ่ายพัสดุทางสาธารณสุข การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ จัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการสาธารณสุข งานควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานรักษาความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะงานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ำเสีย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานอนามัยชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานป้องกัน รักษาและบำบัดยาเสพติด งานรักษาและพยาบาล งานชันสูตรสาธารณสุขงานเภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานควบคุมโรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์ งานเกี่ยวกับการป้องกัน รักษา โรคเอดส์ งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย