ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมาก่อนที่จะเป็นตำบลกุดจิกนั้น ได้มีลำคลองน้อยใหญ่ไหล่ผ่านท้องที่อำเภอสูงเนิน และบรรดาลำคลองเหล่านี้ยังมีคลองๆ หนึ่งที่แยกมาจากคลองอื่นๆ ไหลคดเคี้ยวไปมาผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ และมาสิ้นสุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ในท้องที่ก็ได้มีชาวบ้านย้ายมาจากถิ่นอื่นมาตั้งบ้านเรือนอยู่ และมีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้าน และที่ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านกุดจิก” ซึ่งเรียกตามคลองนี้สิ้นสุดลง หรือที่ชาวบ้านเรียก “ ตะกุด” และมีต้นจิกอยู่ ต่อมาหมู่บ้านนี้ก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นตำบล “กุดจิก” ซึ่งพื้นที่ตำบลเป็นที่ราบ มีพื้นที่ติดกับตำบลโคราช ปราสาทเมืองแขก (อาณาจักรศรีจนาปุระเดิม) มีการค้นพบโครงกระดูก ถ้วยชาม ดาบ ของโบราณ ตามคำบอกเล่าคนรุ่นเก่า และบริเวณดังกล่าวเป็นสนามนักรบโบราณ ต่อมาได้แยก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นสุขาภิบาลกุดจิก และปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และที่เหลืออีก 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสภาตำบลเดิม ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542