1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

– องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ดำเนินการโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.   ระบบสารสนเทศเพื่อการวาแผนและประเมินผลของ อปท.


2.ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

– องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดจิกผ่านการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เผยแพร่ผ่านทาง www.kudjiklocal.go.th และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก รายงานการติดตามและประเมินผลแผน  ติดตามประเมินผลแผนฯ


3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและ จัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


4.ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน


ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)  ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การบริหารงบประมาณ


รายงานแสดงงบฐานะการเงิน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


5.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  


6.ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ
รายชื่อพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1


7.ระบบสารเทศสำหรับการแชร์ข้อมูลภายนอก


Application จาก Google :  gmail


E-mail :  E-mail อบต.กุดจิก


Facebook :   อบต.กุดจิก


วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.กุดจิก


8.ระบบสารสนเทศการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ


การขอรับบริการ E-Service  อบต.กุดจิก


  1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล

  2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ


คู่มืออำนวยความสะดวก คู่มือการให้บริการ อบต.กุดจิก


9.ระบบ Back Office ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ระบบงานสารบรรณ ระบบงานสารบรรณ pdf ไฟล์


10.ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  อบต.กุดจิก