ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลอย นิลเพชร หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

13 มี.ค. 67 58