หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  

12 ธ.ค. 66 89