หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  

22 มิ.ย. 66 184