ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด

          ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้

1.อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนดอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3.ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4.สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

 

 28 มิ.ย. 66 222