รายงานแสดงฐานะการเงิน
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  

29 ก.พ. 67 76