ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองข้ามนานางอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

19 มี.ค. 67 72