หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  

12 ธ.ค. 66 94