หนังสือนัดประชุมสภาฯ
1 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สัมยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
1 ประชาสัมธ์แจ้งให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3  ประชาสัมธ์แจ้งให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประชาสัมธ์แจ้งให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบรืหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 เชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ขอขยายเวลาประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 เชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วรตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานกิจการสภาฯ
1 ประกาศสองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก