หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  

7 ก.พ. 67 156