หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

22 มิ.ย. 66 67