ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๙๒ ง "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๓" ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

14 ก.พ. 67 62