ประกาศ/คำสั่ง
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของผู้บริหาร  

7 ก.พ. 67 63