กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง
นายช่างโยธา


น.ส.จริยา ภูมิสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวรภัทร มณีนวกุล
คนงานทั่วไป