กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health and Environmen


นางดวงใจ ลวดลาย

พนักงานจ้างทั่วไป
General Staff.


นายจรินทร์ กลิ่นถาวร

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Driver


นายบรรเจิด สังเกตุจิตต์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
General Staff