คณะผู้บริหาร


นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก