ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

 

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 29 มีนาคม 2565 นำโดยนายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก และคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่..>>>

     วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดยนายกวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน รองนายกฯประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯพนักงาน ร่วมกับท่านกำนันตำบลกุดจิก นายสมบั..>>>

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
5 
ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อย่างไม่เป็นทางการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564
7 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน)
8 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
10 
รายงานสรุปผูเข้ารับบริการในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2563
11 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการในช่วงวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ 2563
12 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการตู้แสดงความคิดเห็นฯ ปีงบประมาณ 2563
13 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563
14 
ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2564
15 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ปีงบประมาณ 2564
16 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2564
17 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯปีงบประมาณ 2564
18 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564
19 
ประกาศฯยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ
20 
ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2(เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลอง หลัง อบต. - Box Culvert)บ้านสลักใด หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจาก)บ้านโนนตะโก หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๗ - ๐๐๓ (สายโนนตะโก-ละลมหม้อ)บ้านโนนตะโก หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ(บริเวณหน้าบ้านนางสายพิณ-เหมืองส่งน้ำหลังบ้านนายเลียม)บ้านขาม หมู่ที่4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ(บริเวณบ้านนายทรงเกียรติ-แยกอู่ช่างหวล)บ้านขาม หมู่ที่4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ..2051 สายบ้านสลักใดหมู่ที่ 3-บ้านโนนตะโกหมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-003 (สายโนนตะโก - ละลมหม้อ) บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจาก) บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศราคากลาง โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลอง หลัง อบต. - BOX Culvert) บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 38 วัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก จำนวน 30 คน เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 38 วัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสลักใด จำนวน 166 คน เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจาก) บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  5.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องท้องถิ่น นม.ถ.7 - 003 (สายโนนตะโก - ละลมหม้อ) บ้านโนนตะโก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  6.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลองหลัง อบต. - Box Culvert) บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  7.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลองหลัง อบต. - Box Culvert) บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องท้องถิ่น นม.ถ.7 - 003 (สายโนนตะโก - ละลมหม้อ) บ้านโนนตะโก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  9.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  10.  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 0 9
สล็อต pg โดย สล็อต pg 14 พ.ค. 65 0 29
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 1 71
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 195
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.94.86
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 42 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 42 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6870 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11100 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564