หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล การวางแผนการสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย