ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

Chief Executive of the SAO

099-4761556

 

ภาพกิจกรรม

     วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 นายวัธวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ..>>>

     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2..>>>

     อบต.กุดจิก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดจิก จัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลกุดจิก นำโดยนายวัธวุฒิ คลาด..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักิด์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วน ตำบลกุดจิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว
6 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประชาสัมพันธ์ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกและอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
11 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ ๓,๔,๕,๖ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
12 ประชาสัมพันธ์ การมลพิษจากถุงพลาสติกและลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
13 ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้
14 
ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
15 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขไฟป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
16 รายงานผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
17 ประชาสัมพันธ์ "วิธีการประหยัดไฟ"
18 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน กันยายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
19 สรุปรายงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
20 สรุปรายงานคำร้องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าวัดสลักใด-สามแยกโรงน้ำแข็งเก่า) ด้านทิศเหนือ บ้านสลักใด ม.3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าวัดสลักใด -สามแยกโรงน้ำแข็ง) ด้านทิศเหนือ บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล. นม.ถ.7-003 โนนกกม่วง-ละลมหม้อ ช่วงบล็อกคอนเวิดส์ โนนกกม่วง-ถนนวงแหวน ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกศาลตาปู่ – แยกบ้านนางสาวดอกไม้ เพชรสูงเนิน บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกศูนย์ดูแลเด็กพิเศษ – แยกบ้านนางสาวอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic concrete ซอย 5 บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ 4 ซอย 1 บ้านขาม หมู่ที่ 4 – โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete ซอย 5 บ้านสลักใด ม.5 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ม.4 ซอย1 บ้านขาม หมู่ที่ 4-รร.กุดจิกวิทยา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกศาลตาปู่-แยกบ้านนางสาวดอกไม้ เพชรสูงเนิน บ้านสลักใด ม.3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ Mazda หมายเลขทะเบียน กท 869 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 15
  2.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  3.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  4.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  5.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  6.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.7-003 โนนกกม่วง - ละลมหม้อ ช่วงบล็อกคอนเวิดส์ โนนกกม่วง - ถนนวงแหวน กว้าง 5 เมตร ยาว 646 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,230 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 28
  7.  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกศาลตาปู่ - แยกบ้านนางสาวดอกไม้ เพชรสูงเนิน บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 26
  8.  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกศูนย์ดูแลเด็กพิเศษ - แยกบ้านนางสาวอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  9.  จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic concrete ซอย 5 บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  10.  จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหมู่ที่ 4 ซอย 1 บ้านขาม หมู่ที่ 4-โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
การป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
เรื่องมทำถนนลาดยาง โดย pp 22 พ.ย. 65 1 237
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โดย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ 23 ต.ค. 65 0 241
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 1 320
สล็อต pg โดย สล็อต pg 14 พ.ค. 65 0 301
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 1 350
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 481
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.214.184.223
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 36 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1859 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10507 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 26832 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564