ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

Chief Executive of the SAO

099-4761556

 

ภาพกิจกรรม

     วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดย นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566 โดยมี นายกฤษณธร เลิศสำโรง น..>>>

      วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 นำโดยนายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรจาก ..>>>

     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน“ ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักิด์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
2 
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์การบริหารส่วน ตำบลกุดจิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว
7 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประชาสัมพันธ์ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกและอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
11 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
12 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ ๓,๔,๕,๖ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
13 ประชาสัมพันธ์ การมลพิษจากถุงพลาสติกและลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
14 ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้
15 
ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
16 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขไฟป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
17 รายงานผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
18 ประชาสัมพันธ์ "วิธีการประหยัดไฟ"
19 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน กันยายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
20 สรุปรายงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าวัดสลักใด-สามแยกโรงน้ำแข็งเก่า) ด้านทิศเหนือ บ้านสลักใด ม.3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าวัดสลักใด -สามแยกโรงน้ำแข็ง) ด้านทิศเหนือ บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล. นม.ถ.7-003 โนนกกม่วง-ละลมหม้อ ช่วงบล็อกคอนเวิดส์ โนนกกม่วง-ถนนวงแหวน ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกศาลตาปู่ – แยกบ้านนางสาวดอกไม้ เพชรสูงเนิน บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกศูนย์ดูแลเด็กพิเศษ – แยกบ้านนางสาวอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic concrete ซอย 5 บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ 4 ซอย 1 บ้านขาม หมู่ที่ 4 – โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete ซอย 5 บ้านสลักใด ม.5 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ม.4 ซอย1 บ้านขาม หมู่ที่ 4-รร.กุดจิกวิทยา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม 66 สำหรับโรงเรียนบ้านสลักใด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 26
  2.  จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที อุปกรณ์ประดับไฟ พร้อมจัดและตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  3.  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 29
  4.  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 66 - มกราคม 2567 สำหรับโรงเรียนบ้านสลักใด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 39
  5.  อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 66 - มกราคม 2567 สำหรับโรงเรียนบ้านสลักใด อ่าน 39
  6.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 55
  7.  โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางไพริน - บ้านนางสมควร ฝอยกระโทก (เลียบชายทุ่ง) หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อ่าน 70
  8.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 106
  9.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ Mazda หมายเลขทะเบียน กท 869 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 66
  10.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 56

 1. ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 2.
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 3.
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 4.
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 5.
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 6.
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
การป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.13.203
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 50 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 484 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 14430 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 30755 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564