ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

 

 

ภาพกิจกรรม

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแย..>>>

     กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     การลงพื้นที่เพื่อสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.กุดจิก ที่ประสบเหตุอุทกภัย และการดำเนินการวางแผนรับมือกับมวลน้ำซึ่งอาจมากกว่าปกติจากพ..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักิด์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
6 
ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อย่างไม่เป็นทางการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564
8 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน)
9 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
11 
รายงานสรุปผูเข้ารับบริการในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2563
12 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการในช่วงวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ 2563
13 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการตู้แสดงความคิดเห็นฯ ปีงบประมาณ 2563
14 
รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563
15 
ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2564
16 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ปีงบประมาณ 2564
17 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2564
18 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯปีงบประมาณ 2564
19 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564
20 
ประกาศฯยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีค รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำนันสมบัติ บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันสมบัติ บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2(เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลอง หลัง อบต. - Box Culvert)บ้านสลักใด หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  เหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง   อ่าน 1
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  4.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.กุดจิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  6.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  7.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.2051 สายบ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 30
  8.  ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใข้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  9.  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  10.  ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 90 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
เรื่องมทำถนนลาดยาง โดย pp 22 พ.ย. 65 1 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โดย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ 23 ต.ค. 65 0 26
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 1 117
สล็อต pg โดย สล็อต pg 14 พ.ค. 65 0 132
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 1 172
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 294
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.197.198.214
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 40 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 814 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11364 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 15594 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564