*** การชำระภาษีบำรุงท้องที่***

 • ภายในเดือน  มกราคม   ของทุกปี เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท..5)
 • นำโฉนด,  นส.3 ก. ฯลฯ  ที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  นำมายื่นต่อพนักงาน / เจ้าหน้าที่  ของ  อบต.
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • อัตราการชำระภาษี  ไร่ละ   5   บาท
 • เฉพาะพื้นที่ปลูกอาศัยจะได้รับลดหย่อนไม่เกิน  1  ไร่
 • เริ่มชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม – เมษายน  ของทุกปี
 • หลังจากเดือน เมษายน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 24 ต่อปี
 • หากเจ้าของที่ดิน  ยื่น หรือ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท..5)  ตาม มาตรา  45  ภายในกำหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  หรือร้อยละ  5  ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสีย
 • หากเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ไม่ถูกต้อง  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของจำนวนเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม
 • เจ้าของที่ดินชี้เขตแจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่ลดน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

  ** หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน  เช่น  ขาย,  โอนมรดก  ให้ผู้ขาย – ซื้อ,  ผู้รับโอนมรดก  ต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

*** การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน***

ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 • ร้านจำหน่ายของชำ
 • โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ที่ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ)
 • กิจการบ้านเช่า
 • โรงสี
 • ร้านประกอบกิจการ อื่นๆ  เช่น  โรงซ่อมรถ,  โรงกลึง,  โรงเชื่อม,  โรงเคาะพ่นสีรถ  และร้านปะเชื่อมยาง  เป็นต้น
 • ต้องทำอย่างไรเมื่อจะต้องเสียภาษี
 • ต้องรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  เพื่อรับการประเมิน  ได้ภายในเดือน  มกราคม  และ  ยื่นแบบภายในเดือน  กุมภาพันธ์  ของทุกปี
 • ชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม – เดือน  เมษายน   ของทุกปี
 • หากชำระภาษีเกิน  30  วัน  นับถัดจากวัน  ที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน  ต้องชำระเงินเพิ่ม

 

*** การชำระภาษีป้าย***

 • ระยะการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี  (  1  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  ของทุกปี )
 • เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย  หรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมาย  มายื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้าย  (แบบ ภ.ป.1)
 • การประเมินค่าภาษีป้าย
 • ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  3  บาท ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ  หรือ  ปนกับภาพและ / หรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา  20  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  40  บาท  ต่อ  500    ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
 • ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน  หรือ  ทั้งหมด  อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
 • ป้ายตามข้อ  3.1,  3.2  หรือ  3.3  เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท (อัตราขั้นต่ำ)
 • การชำระภาษีป้าย
 • ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย  ต้องชำระค่าภาษีป้าย  ตามที่เจ้าพนักงานประเมิน  ภายใน  15  วัน
 • การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีป้ายเกินกำหนดเวลา
 • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเวลาที่กำหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของเงินที่ต้องเสียภาษี  เว้นแต่ มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  5
 • ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้เสียภาษีป้ายน้อยกว่าที่ควรเป็น  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม  เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมิน
 • ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือน  ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  แต่ไม่นำเอาเงินเพิ่มตามข้อ 1  และข้อ  2  ข้างต้นมาคำนวณเงินเพิ่มซ้ำ


  กิจการที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ลำดับที่

รายการ

1

 

2.

การเลี้ยงสัตว์

 1. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  เกิน  5  ตัวขึ้นไป
 2. การเลี้ยงสุกร  25  ตัวขึ้นไป
 3. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่  เกิน  50  ตัวขึ้นไป

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ำดื่ม

 1. การทำน้ำกลั่น  น้ำบริโภค  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  โดยใช้เครื่องจักร
 2. การทำน้ำแข็งโดยใช้เครื่องทำความเย็น

3

4

 

5

 

6

 

 

7

8

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
-   การสีข้าวโดยใช้เครื่องจักร
กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่

 1. การหลอม  หล่อ  ตี  ถลุง  แร่  แก้ว  และโลหะทุกชนิด
 2. การเชื่อมและประสานโลหะด้วยแก๊ส  ไฟฟ้า  หรือเครื่องจักร
 3. การตัดโลหะโดยใช้แก๊ส  ไฟฟ้า  หรือเครื่องจักร 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล

 1. การต่อ ประกอบ  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องยนต์  รถยนต์  เรือยนต์    เรือกลไฟ
 2. การพ่นสี 
 3. การปะเชื่อมยาง

กิจการเกี่ยวกับไม้

 1. การเลื่อยและซอยไม้
 2. การไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทำคิ้ว  และตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
 3. การประดิษฐ์ไม้  หรืองา  เป็นสิ่งของต่างๆด้วยเครื่อง
 4. การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน

การทำสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์  หรือวัตถุคล้ายคลึง

 1. การทำเครื่องใช้วัตถุซีเมนต์  หรือวัตถุคล้ายคลึง  โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องจักร

การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: admin@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology