หัวข้อ
วันที่
     โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564 03-05-2021
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 07-04-2021
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก 01-04-2021
     รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน) 01-04-2021
     งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 31-03-2021
     งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 01-03-2021
     งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 02-02-2021
     งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 08-01-2021
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 06-01-2021
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22-12-2020
     งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 03-12-2020
     รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27-11-2020
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27-11-2020
     งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 04-11-2020
     รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 08-10-2020
     รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     รายงานสรุปผูเข้ารับบริการในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการในช่วงวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการตู้แสดงความคิดเห็นฯ ปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     รายงานสรุปผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 14-07-2020
     ประกาศฯยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ 24-04-2020
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 03-04-2020
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 03-04-2020
     รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 30-03-2020
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 06-01-2020
     รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 27-12-2019
     ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 18-12-2019
     ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 01-11-2019
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30-10-2019
     ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 15-10-2019
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 15-10-2019
     สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 09-10-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้ใช้บริการตู้รับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
     ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
     ประกาศฯการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 02-10-2019
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 01-10-2019
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
     รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 27-09-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๖๒ 22-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๖๒ 22-07-2019
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 03-07-2019
     รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 28-06-2019
     ขอส่งประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังฯสมัยสามัญที่๒/๖๒ ครั้งที่ ๑ 21-05-2019
     ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๖๒ ครั้งที่ ๑ 21-05-2019
     กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๖๒ 21-05-2019
     ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญที่๒/๖๒ ครั้งที่ ๑ 21-05-2019
     ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่๒/๖๒ ครั้งที่๑ 21-05-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)ปีงบประมาณ2561 15-05-2019
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 02-04-2019
     ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ 30-01-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ ๑/๒๕๖๒ 30-01-2019
     รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สตง.) 11-01-2019
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 11-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ ปี62 12-10-2018
     สรุปจำนวนผู้ใช้บริการตู้แสดงความคิดเห็น ปี61 01-10-2018
     สรุปการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯปีงบประมาณ61 01-10-2018
     สรุปการให้บริการในช่วงวันหยุดราชการ งบประมาณ2561 01-10-2018
     สรุปการให้บริการในช่วงพักเที่ยง งบประมาณ2561 01-10-2018
     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ปี๖๒ 01-10-2018
     ประกาศฯให้บริการวันหยุดราชการ ช่วงพักเที่ยง 01-10-2018
     รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ อบต.กุดจิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 01-10-2018
     ประกาศฯเรียกประชุมฯสมัยสามัญที่๔/๖๑ 01-10-2018
     เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาฯสมัยสามัญที่๔/๖๑ 28-09-2018
     เชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญที่๔/๖๑ 28-09-2018
     กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 27-09-2018
     ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาฯสมัญวิสามัญ สมัยที่๒/๖๑ 10-09-2018
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๖๑ 23-07-2018
     ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญที่๓/๖๑ ครั้งที่ ๑ 23-07-2018
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัยที่ ๑/๖๑ 11-04-2018
     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 02-04-2018
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก 02-04-2018
     ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่๒/๖๑ คร 02-04-2018
     ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญที่๒/๖๑ ครั้งที่ ๑ 02-04-2018
     กำหนดสมับประชุมสภาฯสมัยสามัญปี ๖๑ 05-02-2018
     รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๖๑ 02-02-2018
     เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ๑/๖๑ ครั้งที่ 26-01-2018
     ขอนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่๒/๖๑ ครั้งที่ ๒ 26-01-2018
     เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ๑/๖๑ ครั้งที่ 22-01-2018
     เชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑/๖๑ ครั้งที่ ๑ 22-01-2018
     ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ท 22-01-2018
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ ๑/๒๕๖๑ 22-01-2018
     ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ ๑/๖๑ ครั้ง 22-01-2018
     เผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่องสร้างความสามัคคีปรอ 30-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมฯ(ITA)ปี60 30-11-2017
     เผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่องสร้างความสามัคคีปรอ 30-11-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแ 22-11-2017
     การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 2561 19-10-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 16-10-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ปี๖๐ 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 02-10-2017
     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ปี๖๑ 02-10-2017
     สรุปการให้บริการในช่วงวันหยุดราชการ งบประมาณ2560 02-10-2017
     สรุปการให้บริการกับประชาชนในช่วงพักเที่ยง งบประมาณ 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศฯการให้บริการในวันหยุดฯ นอกเวลา 02-10-2017
     รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๖๐ 18-09-2017
     ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาสมัยวิสามัญที่๒/๖๐ 05-09-2017
     ขอนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่๒/๖๐ ครั้งที่๑ 05-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 01-09-2017
     ส่งประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ ส 28-08-2017
     ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๖๐ 28-08-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ 16-08-2017
     ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ 27-07-2017
     ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ 24-07-2017
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๐ 17-07-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ 11-04-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ 07-04-2017
     เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ 28-03-2017
     ประชาสัมพันธ์สาสน์จากนายกฯเจตจำนงในการบริหารงานด้ว 24-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศฯนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 24-02-2017
     การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี ๖๐ 10-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 23-01-2017
     ประกาศฯเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริ 20-10-2016
     แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 12-10-2016
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 12-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 05-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปจำนวนผู้ใช้บริการตู้รับฟังค 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศฯการให้บริการในวันหยุดฯ นอกเวลา 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที 26-09-2016
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ 21-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 01-09-2016
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่๓/๕๙ครั้งที่ 09-08-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัย สมัยที่ 04-08-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาส 22-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๓ 22-07-2016
     รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ 26-05-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 26-05-2016
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมั 24-05-2016
     ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.กุดจิก ประจำปี 12-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 14-01-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนผัง ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงา 23-10-2015
     โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพถึงบ้าน 21-10-2015
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาฯรับเรื่องราวร้องทุ 14-10-2015
     การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกการบริการประชาชน 01-09-2015
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งท 10-08-2015
     ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนฯ 21-07-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศคู่มือประชาชนฯ 21-07-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ 21-07-2015
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งท 17-07-2015
     เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕ 02-06-2015
     โครงการการซ่อมแซมถนน คสล.ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝา 05-03-2015
     ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 12-02-2015
     ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.กุดจิก ประจำป 22-01-2015
     รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ สตง. 15-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 12-01-2015
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับป 24-11-2014
     ประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พ 01-10-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2557 30-01-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 27-01-2014
     แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 31-10-2013
     แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 31-10-2013
     เชิญ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา ประชุมสภา ประจำปี 2556 สม 29-01-2013

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology