การทำงานของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ถือว่าท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชาชนในหมู่บ้านตำบล  เนื่องจากทุกวันต้องให้บริการในด้านต่างๆ  ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเกือบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ  ความเป็นอยู่  การศึกษา  และสาธารณูปโภค  การทำงานจึงมีเป้าหมายมุ่งไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้ง

     ดังนั้นผู้บริหาร  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    จึงตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ภายใต้หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและความพอเพียง  เพื่อท้องถิ่นจะได้รับใช้ประชาชนสมกับที่เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  ดังวิสัยทัศน์ที่จะบริหารงานโปร่งใส  ร่วมใจพัฒนา  ท้องถิ่นก้าวหน้า  ประชาสุขใ
จ.

 

(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: admin@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology