กราบเรียนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมและผลการดำเนินงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก   เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล  และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  ความโปร่งใส  และความยุติธรรมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    กระผมในนามของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกทุกคน  ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ  ผู้นำชุมชน  ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกุดจิกทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือ  ให้การสนับสนุน  ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การจัดกิจกรรมสาธารณะและการปฏิบัติงานตามโครงการทุกอย่างประสบผลสำเร็จ  เกิดผลดีเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนตลอดมา  ขอขอบพระคุณ  และขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข  และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป.

 

 
 

    (นายมนัส แช่มสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: admin@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology