Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา

     ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมาก่อนที่จะเป็นตำบลกุดจิกนั้น ได้มีลำคลองน้อยใหญ่ไหล่ผ่านท้องที่อำเภอสูงเนิน และบรรดาลำคลองเหล่านี้ยังมีคลองๆ หนึ่งที่แยกมาจากคลองอื่นๆ ไหลคดเคี้ยวไปมาผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ และมาสิ้นสุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ในท้องที่ก็ได้มีชาวบ้านย้ายมาจากถิ่นอื่นมาตั้งบ้านเรือนอยู่ และมีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้าน และที่ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านกุดจิก” ซึ่งเรียกตามคลองนี้สิ้นสุดลง หรือที่ชาวบ้านเรียก “ ตะกุด” และมีต้นจิกอยู่ ต่อมาหมู่บ้านนี้ก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นตำบล “กุดจิก” ซึ่งพื้นที่ตำบลเป็นที่ราบ มีพื้นที่ติดกับตำบลโคราช ปราสาทเมืองแขก (อาณาจักรศรีจนาปุระเดิม) มีการค้นพบโครงกระดูก ถ้วยชาม ดาบ ของโบราณ ตามคำบอกเล่าคนรุ่นเก่า และบริเวณดังกล่าวเป็นสนามนักรบโบราณ ต่อมาได้แยก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นสุขาภิบาลกุดจิก และปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และที่เหลืออีก 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสภาตำบลเดิม ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542

1. ด้านกายภาพ

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
     หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
     1. หมู่ที่ 3  บ้านสลักใด
     2. หมู่ที่ 4  บ้านขาม
     3. หมู่ที่ 5  บ้านสลักใด
     4. หมู่ที่ 6 บ้านโนนตะโก

     ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 – 335245 โทรสาร 044 – 335245 ต่อ 7

     ตำบลกุดจิกเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ  7,669  ไร่ หรือ  12.27 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  ประมาณ 3,969 ไร่ หรือ 6.35 ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลที่มีขนาดเล็ก มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้


     ทิศเหนือ          จรด     ตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน  
     และตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
     ทิศตะวันออก     จรด     ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา
     ทิศตะวันตก      จรด     เทศบาลตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน
     ทิศใต้             จรด     ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
      ลักษณะภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 30.86 %  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 62.03 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 7.11 %  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก แยกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่  (ไร่)

อันดับ

3

บ้านสลักใด

980

2

4

บ้านขาม

950

3

5

บ้านสลักใด

870

4

6

บ้านโนนตะโก

1,169

1

 

ยอดรวม  4  หมู่

3,969

 

การใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก แยกประเภทได้ดังนี้

ลำดับที่

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่  (ไร่)

ร้อยละ

1

ที่พักอาศัย

1,225

30.86

2

เกษตรกรรม

2,462

62.03

3

สถานศึกษา

31

0.78

4

ศาสนาสถาน

25

0.63

5

สถานที่ราชการ

0.57

0.014

6

อื่น

225.43

5.680

 

รวม

3,969

100

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน
     ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75 % ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
     มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จากแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

หมู่

ประเภทแหล่งน้ำ

หมายเหตุ

ประปา

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝาย

ทำนบ

บ่อน้ำตื่น

ห้วย/คลอง

3

 

      -

1

-

1

-

1

ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านแห่งเดียว ซึ่งสามารถบริการได้ทั่วถึง

4

 

1

2

-

1

-

1

5

1

1

3

-

-

-

1

6

 

1

1

-

1

-

1

รวม

1

3

7

-

3

-

4

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีพื้นที่ป่าไม้  แต่เป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเอง ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
     2.1 เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดจิก จำนวน 4 หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ 6.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,969 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีทั้งหมดจำนวน  4 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
หมู่ที่ 3  บ้านสลักใด            ผู้ปกครอง    นางสาววิไลลักษณ์  ถีระภาพร     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4  บ้านขาม               ผู้ปกครอง    นายสมบัติ        ถีสูงเนิน           กำนัน
หมู่ที่ 5  บ้านสลักใด            ผู้ปกครอง    นางสมควร        คณิตศิลป์        ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านโนนตะโก         ผู้ปกครอง    นายเจริญ        ดีสูงเนิน           ผู้ใหญ่บ้าน

2.2  การเลือกตั้ง
     ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก รวมทั้งสิ้น 1,826 คน แยกเป็นชาย 843  คน  หญิง  983  คน  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ครั้งล่าสุด (เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555)


หมู่ที่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ร้อยละ

บัตรเสีย
ส.อบต./นายก

3

582

466

80.06

12/21

4

335

291

86.86

9/22

5

501

418

83.43

24/24

6

408

354

86.76

10/21

รวม

1,826

1,529

83.73

55/88

     ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกมาจากคำสั่ง คสช. และยังไม่มีการเลือกตั้ง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  ประกอบด้วย
1.นายศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ ปลัด อบต.กุดจิก ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  ประกอบด้วย
1.  นายวัธวุฒิ         คลาดสูงเนิน               ประธานสภาฯ       (สมาชิกสภาฯ  ม.6)
2.  นายวิทูล           ถีสูงเนิน                    รองประธานสภาฯ  (สมาชิกสภาฯ  ม.4)
3.  นายศักดิ์ชัย      สิงห์บุราณุ             เลขานุการสภาฯ    (ปลัด อบต.)
4.  นางสาวปัญญาพร เพชรสูงเนิน                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
5.  นางลดาวัลย์       ชมโคกกรวด               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
6.  นายเวทย์          ฝากไธสง                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
7.  นายชัยวัฒน์       ตอสูงเนิน                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
8.  นายบุญส่ง         ชุมภูเวียง                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
9.  นางสาวอุทัย      หอสูงเนิน                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
จำนวนบุคลากร   พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้าง  ปัจจุบันมีข้าราชการจำนวน  ๑๔  คน 
พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน    ๘   คน    พนักงานจ้างเหมาจำนวน   ๑๐   คน แบ่งส่วนราชการออกเป็นจำนวน  ๕   ส่วนราชการ   ดังนี้


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๑. นายศักดิ์ชัย         สิงห์บุราณ            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นางกัลญา          อุ่นบันเทิง                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นางสาวณิชาดา     หวยสูงเนิน                 หัวหน้าสำนักงานปลัด  อบต.
๔. นายอนุชาติ         สวามีชัย                    นักจัดการงานทั่วไป
๕. นายสุรชัย           เทียนงูเหลือม              นักพัฒนาชุมชน
๖. นางพิมพรรณ์           อัมรินทร์รัตน์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางจินดารัตน์          ทรงสังข์                    นักทรัพยากรบุคคล
๘. นายพิจิตร              เปียสูงเนิน                 พนักงานจ้างทั่วไป
๙. นายกรพิพัฒน์          อมรรัตนวรกุล             พนักงานจ้างทั่วไป
๑๐. นางลำพึง             เหมนิธิ                     พนักงานจ้างทั่วไป
๑๑. นายเลี่ยม             เรืองศรี                     พนักงานจ้างเหมา (รปภ.)
๑๒. นายสว่าง             ศิริสูงเนิน                   พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)


กองคลัง
๑. นางรินทร์ประวีร์       บริบูรณ์                    ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นางสาวพัรธินันต์       ดุลเปี่ยมหิรัณ              นักวิชาการการเงินและบัญชี
๓. นางสาวอัญพัชญ์       พงศ์ภมรวัฒน์              นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๔. นางพรณิษา            อ่วมสันเทียะ               เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๕. นางสาวรภัชตา            ภัทรยิ่งกำแพง               นักวิชาการพัสดุ


กองช่าง  
๑. นายยุทธชัย            แสนสุข                     ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายเริงณรงค์           เทียนชัยแสง               นายช่างโยธา
๓. นางสาวจริยา          ภูมิสูงเนิน                  พนักงานจ้างทั่วไป
๔. นายวรภัทร             มณีนวกุล                   พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่าง)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. นางสาวเจนจิรา        เขียวอ่อน                  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๒. นายจรินทร์            กลิ่นถาวร                  พนักงานขับรถขยะ
๓. นางดวงใจ              ลวดลาย                     พนักงานจ้างทั่วไป
๔. นาย ศักย์ศรณ์        แก้วศรีงาม                   พนักงานประจำรถขยะ
๕. นายบรรเจิด            สังเกตุจิตร                   พนักงานประจำรถขยะ


กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
๑. นางสาวณิชาดา       หวยสูงเนิน               หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ )
๒. นางสาวอัญชลี         พรจะโป๊ะ                  พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
๓. นางนงลักษณ์           พลจันทึก                   พนักงานจ้างทั่วไป
๔. นางสาวรัฐริญญา      สมบัติอนุกูล                พนักงานจ้างเหมา(ผู้ดูแลเด็ก)
๕. นางสาวปัทมา     กฤษสุวรรณ               ครู (หัวหน้าศูนย์ฯ)


3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  883  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  2,335  คน  แยกเป็นชาย                  1,118  คน  แยกเป็นหญิง  1,217  คน  

จำนวนหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หญิง (คน)

ชาย (คน)

3

บ้านสลักใด

273

385

319

4

บ้านขาม

197

230

248

5

บ้านสลักใด

237

327

310

6

บ้านโนนตะโก

212

274

246

รวม

919

1,123

1,216

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559  

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

 

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

197

208

อายุต่ำกว่า 18 ปี

จำนวนประชากร

776

734

อายุ 18-60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

244

176

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

1,217

1,118

ทั้งสิ้น 2,335 คน

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559  

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีสถานศึกษาทั้งหมด 5 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น
- ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสลักใด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3
- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ปัจจุบันถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ.)
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (สาขาสูงเนิน)  จำนวน 1 แห่ง

4.2  สาธารณสุข
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก  โดยให้บริการทั้งตำบลซึ่งได้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลกุดจิก

4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีเหตุอาชญากรรม ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม ทางแยก การก่อสร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี

4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ถึงบ้าน 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง           
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     

5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง

  • เส้นทางหลักในหมู่บ้านและตำบล  เป็นถนนลาดยาง  และถนน  คสล. 
  • เส้นทางซอยของหมู่บ้านในตำบลเป็นถนนดิน ประมาณร้อยละ  13.79

หมู่ที่

ถนน ลาดยาง

ถนน คสล.

ถนน หินคลุก , ลูกรัง

จำนวนเส้น

ระยะทาง
(กม.)

คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนเส้น

ระยะทาง
(กม.)

คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนเส้น

ระยะทาง
(กม.)

คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.)

3

1

1.185

7,110

11

2.280

    73,055

1

  0.70

  4,200

4

1

1.438

7,190

7

3.020

    70,300

1

1.00

  6,000

5

-

-

-

14

3.567

  126,015

  0.70

  4,200

6

-

-

-

8

3.007

   4,534

3

5.16

 92,880

รวม

1

2.623

14,300

40

11.874

273,904

6

7.56

107,280

 

หมู่ที่

ถนน ดิน

ทางเท้า

ระบบระบายน้ำ

จำนวนเส้น

ระยะทาง
(กม.)

คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนเส้น

ระยะทาง
(กม.)

คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนเส้น

ระยะทาง
(กม.)

คิดเป็นพื้นที่ (ตร.ม.)

3

-

-

-

1

0.135

337.50

2

0.86

 1,720

4

-

-

-

-

-

-

4

0.75

 3,000

5

-

-

-

-

-

-

3

0.74

 2,220

6

1

2.00

10,000

-

-

-

1

0.50

   500

รวม

1

2.00

10,000

1

0.135

0.337

10

2.85

7,440

5.2 การไฟฟ้า  เขตตำบลกุดจิกเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ    ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เป็นที่สาธารณะ 

5.3 การประปา  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

5.4 โทรศัพท์  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ส่วนใหญ่ใช้การสื่อสาร ได้แก่  โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์สาธารณะที่สามารถใช้การได้ มีจำนวน 1  ตู้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยา

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร ที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก จำนวน  1  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร  ปัจจุบันประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

6.2 การประมง  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีการประมง         

6.3 การปศุสัตว์  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร 

6.4 การท่องเที่ยว  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 

6.5 อุตสาหกรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เป็นประเภทอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ โรงสีข้าวขนาดเล็ก

6.6  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จะมีร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านก๋วยเตี๋ยว มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

6.7 แรงงาน ประชากรในวัยแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่ในเขตตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
บ้านสลักใด  หมู่ที่ 3 
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 54 ครัวเรือน 788 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,700 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร่
1.2 ทำไร่ข้าวโพด จำนวน 2 ครัวเรือน 57 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,000 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (ฝาย สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

บ้านขาม  หมู่ที่ 4 
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 25 ครัวเรือน 526 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,930 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร่
1.2 ทำไร่ข้าวโพด จำนวน 3 ครัวเรือน 46 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 680 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,900 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  7,800 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

บ้านสลักใด  หมู่ที่ 5 
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 49 ครัวเรือน 695 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 850 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,800 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (ฝาย สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

บ้านโนนตะโก  หมู่ที่ 6 
1. ข้อมูลด้านการเกษตร
1.1 ทำนา จำนวน 80 ครัวเรือน 676 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,930 บาท/ไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร่
2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
2.1 ปริมาณน้ำฝน เพียงพอในการทำการเกษตร
2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
2.3 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (สระ บ่อบาดาล) ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี


8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลกุดจิก  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน 2 แห่ง คือ
1.  วัดบ้านสลักใด          ตั้งอยู่ที่บ้านสลักใด หมู่ที่ 5
2.  วัดสันติสีราราม        ตั้งอยู่ที่บ้านขาม   หมู่ที่ 4 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน    มกราคม
-  ประเพณีกินเข่าค่ำ      ประมาณเดือน    มีนาคม
-  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน    เมษายน
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน    พฤศจิกายน
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำข้าวทอด 
ภาษาถิ่น  ส่วนใหญ่ประชาชนพูดภาษาโคราช  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จะมีสินค้าที่ขึ้นชื่อ คือ ข้าวทอด       

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากลำตะคอง ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้
ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก และที่อยู่อาศัย  ตามลำดับ  มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: admin@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology