โครงสร้างองค์กร
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางดวงใจ ลวดลาย
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายจรินทร์ กลิ่นถาวร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
นายบรรเจิด สังเกตุจิตต์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
นายอภิวัฒน์ แชกขุนทด
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology