โครงสร้างองค์กร
 
สำนักงานปลัด
 
นางสาวณิชาดา หวยสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางพิมพรรณ์ อัมรินทร์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางจิดารัตน์ ทรงสังข์
นักทรัพยากรบุคคล
 
ว่าที่ร้อยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร
นักจัดการงานทั่วไป
 
นายสุรชัย เทียนงูเหลือม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายกรพิพัฒน์ อมรรัตนวรกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายพิจิตร เปียสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายเลี่ยม เรืองศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นางลำพึง เหมนิธิ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสว่าง ศิริสูงเนิน
คนงานทั่วไป
| next
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology