ดาวน์โหลด
 1.แผนการดำเนินงานประจำปี
 2.แผนอัตรากำลัง
 3.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 4.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5.รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 6.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 8.แผนพัฒนาฯ
 9.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 14.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 15.เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 16.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 17.งบแสดงฐานะการเงิน
 20.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 18.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 19.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 21.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 23.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 25.รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 27.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 31.รายงานผลการดำเนินงาน
 32.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
 - รายงานการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 61
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 61
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 61
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 62
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology