ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งบแสดงฐานะการเงิน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
 - รายงานการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 61
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 61
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 61
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 62
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 62
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology