ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งบแสดงฐานะการเงิน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนอัตรากำลังประจำปี 2561-2564
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - คู่มือการประเมินขั้นเงินเดือน ระบบแท่ง อบต.กุดจิก
 - รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - การแบ่งส่วนราชการภายในและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ อบต.กุดจิก
 - การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปลัด
 - การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองคลัง
 - การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองช่าง
 - การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
 - การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองสาธารณสุขฯ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology